Egzamin IBITGQ
 

KALENDARZ TERMINÓW OTWARTYCH

Uwaga! Możliwość ustalenia indywidualnego terminu sesji egzaminacyjnej w Katowicach.
W celu umówienia się na wybrany termin prosimy o kontakt mailowy: biuro(at)21cn.pl.
LIPIEC 2018
Data Lokalizacja Zgłoszenie
19.07.2018 Katowice Formularz Kontakt
25.07.2018 Łódź Formularz Kontakt
SIERPIEŃ 2018
Data Lokalizacja Zgłoszenie
09.08.2018 Katowice Formularz Kontakt
10.08.2018 Katowice Formularz Kontakt
10.08.2018 Wrocław Formularz Kontakt
20.08.2018 Katowice Formularz Kontakt
24.08.2018 Warszawa Formularz Kontakt
31.08.2018 Gdańsk Formularz Kontakt
WRZESIEŃ 2018
Data Lokalizacja Zgłoszenie
19.09.2018 Wrocław Formularz Kontakt
PAŹDZIERNIK 2018
Data Lokalizacja Zgłoszenie
19.10.2018 Warszawa Formularz Kontakt
 
W Centrum Egzaminacyjnym
IBITGQ Certified ISMS Foundation 900 PLN netto / os.
IBITGQ Certified ISMS Lead Implementer 900 PLN netto / os.
IBITGQ Certified ISMS Lead Auditor 900 PLN netto / os.
W siedzibie Klienta (minimalna grupa - 7 osób)
IBITGQ Certified ISMS Foundation 900 PLN netto / os.
IBITGQ Certified ISMS Lead Implementer 900 PLN netto / os.
IBITGQ Certified ISMS Lead Auditor 900 PLN netto / os.
W siedzibie Klienta (mniej niż 7 osób)
IBITGQ Certified ISMS Foundation Ceny zależne od ilości osób oraz miejsca dojazdu
IBITGQ Certified ISMS Lead Implementer
IBITGQ Certified ISMS Lead Auditor
 
Kliknij w odpowiedni przycisk aby wypełnić formularz
 

w przygotowaniu

 

REGULAMIN EGZAMINÓW

Warunki ogólne
Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron powstające z chwilą akceptacji Regulaminu w procesie Zamawiania egzaminów, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług na rzecz Klienta.
Definicje
Poniższe pojęcia, którymi posługuje się Regulamin mają następujące znaczenie, chyba ze Strony postanowią inaczej:
Egzamin elektroniczny – egzamin zdawany online poprzez sprzęt komputerowy;
Egzamin otwarty – egzamin organizowany i przygotowany przez Usługodawcę, w którym Usługodawca zapewnia sprzęt komputerowy (w przypadku egzaminu elektronicznego), egzaminatora oraz salę niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia egzaminu;
Egzamin papierowy – egzamin zdawany na wydrukowanych formularzach papierowych;
Egzamin zamknięty – egzamin organizowany i przygotowany przez Usługodawcę, w którym Usługodawca zapewnia sprzęt komputerowy (w przypadku egzaminu elektronicznego) i egzaminatora, natomiast Usługobiorca zapewnia salę i łącze internetowe (w przypadku egzaminu elektronicznego) niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia egzaminu;
Formularz zamówienia – dokument o charakterze elektronicznym, dostępny w Portalu i stanowiący jedną z możliwości zakupu egzaminów;
Klient lub Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; korzystająca z usług świadczonych przez Portal istqb.pl;
Portal – serwis internetowy znajdujący się pod adresem egzaminy.21cn.pl, istqb.pl, reqb.pl, ibuq.pl, ibaqb.pl, zawierający informacje na temat egzaminów oraz sposobów ich zamawiania;
Regulamin – niniejszy Regulamin;
Strony – Usługobiorca i Usługodawca;
Uczestnik egzaminu – osoba biorąca udział w egzaminie, która jest Usługobiorcą lub jest delegowana przez Usługobiorcę;
Umowa o świadczenie usług (Umowa) – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z chwilą złożenia Zamówienia;
Usługa – egzaminy;
Usługodawca – 21CN Radosław Smilgin (21CN), firma z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 15/411, 40-092 Katowice, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 583-276-92-97;
Zamówienie – zakupienie przez Klienta egzaminu po uprzedniej akceptacji przez Klienta Regulaminu.
Składanie Zamówienia
Klient może złożyć Zamówienie nie później niż na czternaście dni przed planowaną datą egzaminu.
W celu złożenia Zamówienia Klient wypełnia Formularz zamówienia znajdujący się w Portalu.
Wypełnienie i przesłanie Formularza zamówienia równoznaczne jest z zakupieniem przedmiotu Usługi.
Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia drogą elektroniczną na adres mailowy podany w Formularzu w ciągu 24 godzin od momentu wysłania Formularza zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia w ostatni dzień roboczy tygodnia lub w dni wolne od pracy, Klient otrzymuje potwierdzenie w kolejnym dniu roboczym.
Zmiany w Zamówieniu
Klient ma prawo do wprowadzania zmian w Zamówieniu.
Zmiany w Zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta najpóźniej do dziesięciu dni przed datą planowanego egzaminu.
W celu wprowadzenia zmian w Zamówieniu należy ponownie wypełnić i przesłać Formularz zamówienia.
Zmiany wprowadzone w zamówieniu w czasie krótszym niż dziesięć dni do egzaminu wiążą się z poniesieniem przez Usługobiorcę kosztów jak podano:
 1. rezygnacja z egzaminu na 5 do 9 dni przed egzaminem - koszt 50% opłaty za egzamin,
 2. rezygnacja z egzaminu w terminie krótszym niż 5 dni przed egzaminem - koszt 100% opłaty za egzamin,
 3. zmniejszenie ilości osób na egzaminie na 5 do 9 dni przed egzaminem - koszt 50% opłaty za egzamin dla osób, które nie wezmą udziału w egzaminie,
 4. zmniejszenie ilości osób na egzaminie w terminie krótszym niż 5 dni przed egzaminem - koszt do 100% opłaty za egzamin dla osób, które nie wezmą udziału w egzaminie.
Prawa i obowiązki Stron
Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia Umowy o świadczeniu usług w przypadku, gdy dane podane w Formularzu zamówienia są nieprawdziwe, nieścisłe, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności, lub są niezgodne z Regulaminem.
Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Klientowi w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych ze złożeniem Zamówienia w Portalu.
Obowiązki Uczestnika egzaminu
Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania reguł egzaminu przekazanych przez egzaminatora, w tym do:
 1. przekazania egzaminatorowi wszelkich materiałów egzaminacyjnych w tym arkuszy pytań, arkuszy odpowiedzi, kartek przekazanych przez egzaminatora do wykonywania notatek,
 2. niekorzystania z pomocy innych osób przy zdawaniu egzaminu,
 3. niekorzystania ze sprzętu elektronicznego innego niż przekazany przez egzaminatora, w tym telefonu, itp.
 4. niekorzystania z materiałów innych niż wskazane przez egzaminatora,
 5. niewykonywania zrzutów z ekranu monitora (w przypadku egzaminu elektronicznego),
 6. nieprzepisywania/niekopiowania pytań egzaminacyjnych oraz nieudostępniania pytań osobom trzecim,
 7. nieopuszczania sali egzaminacyjnej w trakcie trwania egzaminu,
 8. okazania dowodu tożsamości zawierającego zdjęcie Uczestnika egzaminu przed rozpoczęciem egzaminu.
Organizacja egzaminu otwartego
W przypadku organizacji egzaminu otwartego, Usługodawca ma obowiązek zapewnienia:
 1. izolowanej sali w celu przeprowadzenia egzaminu,
 2. stanowisk dla wszystkich Uczestników egzaminu zgodnych z wytycznymi,
 3. sprzętu komputerowego spełniającego standardy (128 MB RAM, procesor Pentium IV, przeglądarka Internet Explorer (wersja minimum 5.0), przeglądarka Mozilla Firefox (wersja minimum 3.0)),
 4. sprzętu biurowego umożliwiającego pisanie egzaminów,
 5. stabilnego łącza internetowego o przepustowości minimum 512 kB,
 6. osób niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu.
Organizacja egzaminu zamkniętego
W przypadku organizacji egzaminu zamkniętego w siedzibie Klienta, Klient ma obowiązek spełnienia podstawowych wymagań organizacyjno-technicznych:
 1. zapewnienie izolowanej sali w celu przeprowadzenia egzaminu,
 2. zapewnienie stanowisk dla wszystkich Uczestników egzaminu, gdzie odległość pomiędzy poszczególnymi stanowiskami wynosi minimum 1 metr, a ułożenie stanowisk uniemożliwia obserwowanie stanowiska przez innych Uczestników egzaminu,
 3. zapewnienie sprzętu biurowego umożliwiającego pisanie egzaminów.
W przypadku organizacji egzaminu w formie elektronicznej Klient ma dodatkowo obowiązek zapewnienia stabilnego łącza internetowego o przepustowości minimum 512 kB. Niepoprawnie działające łącze internetowe nie stanowi podstawy do reklamacji.
Dostarczenie osób niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu oraz sprzętu komputerowego w celu przeprowadzenia egzaminu elektronicznego w siedzibie Klienta leży po stronie Usługodawcy.
Postępowanie reklamacyjne
Klient ma prawo złożyć reklamację w sprawach dotyczących Usług świadczonych przez Portal na adres poczty elektronicznej: biuro(at)21cn.pl
Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do siedmiu dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu),
 2. przedmiot reklamacji,
 3. okoliczności uzasadniające reklamację.
Usługodawca zawiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.
Zawarcie i rozwiązanie umowy
Umowa o świadczenie usług zawarta zostaje na czas realizacji Usługi i wygasa po okresie realizacji Usługi. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Usługobiorcy z płatności określonych Umową chyba, że Strony postanowią inaczej.
Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu.
Warunki płatności
Ceny podane w cenniku Portalu lub indywidualnie ustalone przez Strony są cenami netto i do wszystkich cen doliczyć należy podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa.
Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury PROFORMA w ciągu jednego dnia roboczego od daty złożenia Zamówienia oraz do wystawienia faktury VAT w ciągu siedmiu dni roboczych od daty realizacji Usługi, chyba że Strony postanowią inaczej.
Strony uzgadniają, że wynagrodzenie dla Usługodawcy z tytułu Usług powinno zostać uiszczone w ciągu czterech dni od daty wystawienia faktury PROFORMA przez Usługodawcę chyba, że Strony ustalą inny termin płatności.
Opłaty za Usługi oferowane na Portalu są przekazywane na konto:
Alior Bank S.A.
Nr konta: 86 2490 0005 0000 4500 6265 9375
W przypadku, gdy Klient nie uiścił opłaty za Usługę, Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usług na rzecz Klienta. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług.
Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej, chyba, że Strony postanowią inaczej.
Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2012 roku.
Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu w Portalu.
Regulamin oraz Umowa o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie spory powstałe, wynikające z lub pozostające w związku z Regulaminem lub Umową o świadczenie usług rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba, że Strony postanowią inaczej.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 

Kontakt

Centrum egzaminacyjne w Katowicach

Logo 21CN
Adres:
ul. Mickiewicza 15 p. 411,
40-092 Katowice
Telefon:
(+48) 32 733 09 58
Telefon komórkowy:
(+48) 533 315 222
Adres e-mail:
biuro(at)21cn.pl
NIP:
583-276-92-97
REGON:
241132628
Numer konta:
86 2490 0005 0000 4500 6265 9375
 
 
Centrum egzaminacyjne dostarcza egzaminy na terenie całego kraju. W naszej katowickiej lokalizacji egzaminy możesz zdawać praktycznie w dowolnym terminie, a dzięki naszemu mobilnemu centrum egzaminacyjnemu organizujemy egzaminy otwarte i zamknięte na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.
Jesteśmy akredytowanym centrum egzaminacyjnym gasq.
Przejdź do strony centrum: egzaminy.21cn.pl.

Cała Polska

(Mobilne centrum)
Mapa polski
Dostarczamy egzaminy na terenie całej Polski. Dojeżdżamy do grup zorganizowanych we wskazane miejsce i w wybranym przez Klienta terminie.
Telefon
(+48) 32 733 09 58
Telefon komórkowy
(+48) 533 315 222
Adres e-mail
biuro(at)21cn.pl

Katowice

Centrum Katowice
Usytuowane w ścisłym śródmieściu Katowic, nasze Centrum dostarcza egzaminy dla Klientów z aglomeracji śląskiej i okolic.
Telefon
(+48) 32 733 09 58
Telefon komórkowy
(+48) 533 315 222
Adres e-mail
biuro(at)21cn.pl
 
 
Egzamin IBITGQ dedykowany jest osobom dbającym o szeroko pojęte zarządzanie IT.

Forma egzaminu: elektroniczny lub papierowy
Ilość pytań: 40
Dostępne języki: niemiecki i angielski
Czas trwania:
 • 60 - 90 minut
 

Logo IQBBA

Logo ISTQB

Logo REQB

Logo IBUQ

Logo TickITplus

Logo ITCQF

 

Egzaminy dostarczają firmy akredytowane przez gasq.
gasq (Global Association for Software Quality) jest niezależną organizacją promującą jakość oprogramowania, która tworzy i udostępnia egzaminy dla szeregu certyfikatów.

Logo IBITGQ